Ouders

Contactmomenten met ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Contactschrift

Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook weet de leerkracht graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leerkracht bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan. In de eerste groepen hebben de kleuters en de leerlingen daarom een contactschrift. In de kleurgroepen gaat het contactschrift iedere dag mee naar huis. Aan de oudere leerlingen wordt het contactschrift alleen meegegeven bij bijzonderheden. Het schriftje is ook bedoeld voor vragen of opmerkingen aan de leerkracht. Er wordt ook gebruik gemaakt van e-mail om informatie te delen.

Telefonisch contact

Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u bellen naar school. De leerkracht kan u in de pauzes (10.15-10.30 of 10.30-10.45 of 12.10-13.10 uur) of na schooltijd te woord staan. Onder lestijd kan niet worden doorgeschakeld naar de klassen. Dit zou de lessen verstoren. De administratie kan uw boodschap wel aannemen.

Meekijken in de klasd

U bent altijd welkom om een dagdeel in de klas op bezoek te komen. U overlegt met de leerkracht wanneer. Ook kunt u op zo’n dagdeel met uw kind mee naar logopedie.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In dit gesprek vertellen de leerkracht en de logopedist waar de afgelopen maanden aan is gewerkt. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaastvinden.

Het eerste gesprek vindt plaats na de herfstvakantie. Het ontwikkelingsplan en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt besproken. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw kind gaat in de klas.

Het tweede gesprek vindt plaats na de voorjaarsvakantie. We bespreken de uitkomsten van de toetsen. De leerlingen in de aanvangsgroepen krijgen een kinderrapport mee. In dit rapport kan de leerling zelf zien waar hij goed in is. Zijn sterke kanten worden op een eenvoudige manier opgeschreven. Dit rapport kan de leerling laten zien aan oma’s, opa’s en andere belangstellenden.

Het derde gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. In dit gesprek evalueren we het schooljaar. Welke ontwikkelingen heeft uw kind gemaakt? We kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw kind zal gaan. U krijgt van ons het leerlingenverslag voorafgaand aan het gesprek.

Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Huisbezoek

In het jaar dat uw kind voor het eerst bij ons op school zit, komt de leerkracht eventueel samen met de logopedist of onderwijsassistent bij u op huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek draait het om uw kind. Uw kind kan aan de leerkracht laten zien hoe hij woont, hoe zijn slaapkamer eruit ziet en wie zijn broertjes of zusjes zijn. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de leerkracht of dingen te bespreken. Voor de leerlingen die al wat langer op Auris De Spreekhoorn zitten, kunt u in overleg een huisbezoek plannen. Wij leren uw kind graag goed kennen.

Informatiebijeenkomsten

Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij een informatiebijeenkomst voor ouders. U ontmoet er de ouders van de klasgenootjes van uw kind en maakt kennis met de leerkracht, de logopedist en de onderwijsassistent (onderbouw). U krijgt praktische informatie over bijvoorbeeld de dagindeling, bijzondere data in het schooljaar en de spullen die de leerlingen nodig hebben. Ook krijgt u informatie over de lesmethodes die we gebruiken in de groep. Deze informatie samen vormt het groepsplan. Ouders ondertekenen tijdens deze avond dit plan. U kunt vragen stellen en er is genoeg tijd om rond te kijken in de klas.

Ouderochtenden

Gedurende het schooljaar organiseert de oudercommissie een ouderochtend op school.

Klasbord

Via de leerkracht krijgt u een wachtwoord van klasbord. Op klasbord kan de leerkracht bijvoorbeeld foto’s plaatsen van activiteiten in de klas, zodat u kunt zien waar uw kind op school mee bezig is geweest.

Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau (regio Zuid).

Wilt u meer weten over hoe de medezeggenschap bij Auris is geregeld? Klik dan op de button hieronder.

Meer informatie

Oudervereniging

De oudervereniging zet zich in voor alle leerlingen van Auris De Spreekhoorn. Zo organiseert de oudervereniging feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en het Paasfeest. De oudervereniging ondersteunt de sportdag, feesten en extra activiteiten. Wilt u graag een bijdrage leveren aan de oudervereniging? Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur. Onder Onze Medewerkers vindt u de namen van de leden.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ieder jaar aan ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 17,50. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL91RABO 0148530443 ten name van Oudervereniging De Spreekhoorn. Wij gebruiken de ouderbijdrage om de activiteiten te kunnen betalen, bijvoorbeeld de vieringen met Kerstmis, Pasen, carnaval en Sinterklaas.

Voor schoolreisjes en het schoolkamp vragen wij u een aparte bijdrage.  Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u contact opnemen met Jessica Peeters, Oudervereniging Auris De Spreekhoorn (ouderraadbreda@auris.nl).