Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen.  Alle ouders, leerlingen, medewerkers en specialisten ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De vragenlijst wordt verstuurd naar leerlingen vanaf groep 5 en hoger. De hoogst mogelijke score die gehaald kan worden is een 4, de laagste score is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de leiding van de school in gesprek gaat met ouders, leraren, leraarondersteuners/onderwijsassistenten en specialisten om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we naartoe willen en hoe we daar komen.

 

Auris De Spreekhoorn wordt goed beoordeeld. Met name ouders geven aan erg tevreden te zijn over de school. De specialisten zijn vergeleken met de ouders iets minder positief. Tijdens de stakeholderreview is gebleken dat dit komt doordat onze specialisten altijd streven naar verbetering, dit betekent niet dat zij ontevreden zijn met de huidige situatie.

 

Wij zijn erg gericht op ouderbetrokkenheid. De ouderbetrokkenheid op Auris De Spreekhoorn, wordt door ouders ook erg positief beoordeeld. Tweemaal per jaar worden klankbordavonden georganiseerd en daarnaast delen we zoveel mogelijk informatie met ouders en denken mee over de ontwikkeling van hun kind.

 

Auris De Spreekhoorn heeft naar aanleiding van het onderzoek van 2019 een aantal actiepunten/doelen geformuleerd. Op het gebied van ouderbetrokkenheid willen wij de volgende doelen behalen:

 

 • 80% opkomst op de welkomstmiddag.
 • Gemiddelde opkomst voor ouderavonden 90%.
 • Bij 100% van de nieuwe leerlingen wordt een huisbezoek afgelegd.
 • Doelengesprekken vinden in het begin en het einde van het schooljaar met de ouders plaats.
 • Voor alle leraren zijn in de gesprekkencyclus competenties geformuleerd met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

 

Daarnaast zijn de volgende actiepunten opgesteld:

 

 • Bij het kiezen van de methodes voor de zaakvakken rekening houden met thematisch werken.
 • Met het team praten over de visie op hoe het onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of dove/slechthorende leerlingen eruitziet.
 • Hoge verwachtingen van leerlingen blijven houden en deze bespreken met de leerlingraad.
 • Duidelijk zijn naar ouders over wat partnerschap tussen school en ouders op Auris De Spreekhoorn inhoudt.
 • Opvolging geven aan afwezigheid van ouders bij gesprekken over de ontwikkeling van hun kind.
 • Zodra het mogelijk is, van Eduscope (leerlingvolgsysteem) gebruik maken om de doelen en analyse van de logopedie te beschrijven en visueel te maken.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen van onze school voelen zich veilig. Het gevoel van veiligheid is het afgelopen jaar gelijk gebleven. De onderbouwleerlingen scoren een 1,9 waarbij een 2 de hoogste score is. Dit betekent dat vooral de onderbouwleerlingen zich erg veilig voelen op onze school.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

In schooljaar 2018-2019 zijn 39 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 39 leerlingen is 62% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar niet gehaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

In 2018-2019 zijn 16 leerlingen na groep 8 uitgestroomd. Het grootste gedeelte hiervan, namelijk 63% is uitgestroomd naar het vmbo bbl/kbl. Daarnaast zijn 3 leerlingen naar het praktijkonderwijs gegaan en 3 leerlingen naar het vso arbeidsgericht/praktijkgericht. Het streven van de school is dat minstens 75% van de eindschoolverlaters verder gaat op het vmbo of hoger. Dit streven is voorgaande jaren gehaald, dit jaar voor het eerst niet.

 

Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

In schooljaar 2018-2019 is 89% van de leerlingen uitgestroomd zoals in het uitstroomperspectief twee jaar eerder is voorspeld. Vorig jaar ging het om 98%. Het streven is dat 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief zoals eerder voorspeld.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 97% van de leerlingen (56) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

Een herkenbaar punt van aandacht zijn ruzies die veelal in de vrije situaties ontstaan. We hebben hier extra aandacht voor en willen onze leerlingen ondersteunen in hun groei op dat gebied. Communicatievaardigheden staan daarbij centraal als onderdeel van sociale redzaamheid.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2019 is Auris De Spreekhoorn onderzocht tijdens het verificatieonderzoek bij het bestuur. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar didactisch handelen, samenwerking, leerresultaten en kwaliteitszorg. Alle onderdelen zijn met een voldoende beoordeeld, de standaard samenwerking is zelfs beoordeeld met een goed.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Spreekhoorn weer.

Voor de meeste vakken is een stijging te zien in de resultaten. In 2014 is gestart met de inzet van nieuwe methodes voor lezen en spelling: Met Woorden in de Weer en Staal. Auris De Spreekhoon scoort op elk onderdeel boven het Auris-gemiddelde. Komende tijd wordt extra geoefend met automatiseringssommen op de iPad en is er meer aandacht voor verhaalsommen om de resultaten op rekenen-wiskunde nog verder te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2019.

 

De ontvangst op de school is uiterst gastvrij. Er heerst een collegiaal en professioneel klimaat. Door regelmatig de centrale belangen van het kind te benoemen vanuit hun eigen professioneel handelen bespreken ze dit, gevraagd en ongevraagd, met elkaar. In het intern auditrapport kwam een aantal verbeterpunten naar voren. Deze punten hadden met name betrekking op de veiligheid en zijn inmiddels opgepakt.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.Alle leerkrachten volgen de master Educational Needs. De logopedisten, orthopedagogen en schoolleiders zijn geregistreerd volgens hun beroepsstandaard. Deze (her)registraties kennen voorwaarden tot blijvend professionaliseren.