Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is er trots op dat ouders het OPP begrijpelijk vinden en dat de uitstroomprocedures duidelijk zijn. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes bij de uitstroom worden duidelijk omschreven.

 

Het recent afgenomen ervaringsonderzoek en de stakeholderanalyse hebben geen noemenswaardige actiepunten opgeleverd. Hier zijn we als school ontzettend trots op!
We blijven de interne en externe dialoog voeren over onze kwaliteit en ons handelen, gericht op de strategische doelstellingen van Auris.
Hierbij zullen we de komende jaren meer aandacht gaan besteden aan de groeiende culturele diversiteit van onze populatie om de betrokkenheid hoog te houden.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

De leerlingen van De Spreekhoorn voelen zich veilig op school en de sfeer is goed. De resultaten zijn over de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven, dit is een mooi resultaat!

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Uit de resultaten blijkt dat de jonge leerlingen van de Spreekhoorn zich ook in hoge mate veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 47 leerlingen uitgestroomd. Hiervan 31 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 96% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar ruim behaald. Een mogelijke verklaring voor de stijging naar uitstroom in het regulier is dat het Afgelopen jaar de samenwerking met de AD geïntensiveerd is waardoor we als school een goed beeld hebben van wat het reguliere onderwijsveld kan bieden.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 16 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (88%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger, dat is dit jaar behaald.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 93% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is hoger vergeleken met vorige jaren. In het schooljaar 2021-2022 is er geen leerling onder het verwachte niveau uit gestroomd. 1 leerling is boven het verwachte niveau uitgestroomd.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 96% van de leerlingen (45) weten we dat zij bestendigd zijn. Van 1 leerling is de bestendiging onbekend. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar, net als vorige jaren, ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

  • Conclusies: 

We zijn trots op het feit dat onze doelstelling (75% van de leerlingen stroomt tussentijds uit naar het regulier onderwijs) boven verwachting behaald is. Door een intensieve samenwerking met de AD-kern Breda hebben de leerkrachten van het SO een adequaat beeld van het onderwijsveld en zijn zij goed op de hoogte van de mogelijkheden die het regulier onderwijs in combinatie met de AD kan bieden.

 

Daarnaast behalen we onze streefnorm bestendigheid van 90% al meerdere jaren achter elkaar. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking met het RSV waarbij bij beëindiging arrangement gezamenlijk met het RSV gekeken wordt naar een passende onderwijsplek voor een leerling.

 

  • Actiepunten:

We willen de samenwerking met AD en het Samenwerkingsverband nog meer verdiepen. Dit zijn gezamenlijk, vastgelegde doelstellingen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

Een herkenbaar punt van aandacht zijn ruzies die veelal in de vrije situaties ontstaan. We hebben hier extra aandacht voor en willen onze leerlingen ondersteunen in hun groei op dat gebied. Communicatievaardigheden staan daarbij centraal als onderdeel van sociale redzaamheid.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.
Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

 

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Voor de meeste vakken is een stijging te zien in de resultaten. In 2014 is gestart met de inzet van nieuwe methodes voor lezen en spelling: Met Woorden in de Weer en Staal. Auris De Spreekhoon scoort op elk onderdeel boven het Auris-gemiddelde. Komende tijd wordt extra geoefend met automatiseringssommen op de iPad en is er meer aandacht voor verhaalsommen om de resultaten op rekenen-wiskunde nog verder te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens het Waarderingskader van de Inspectie en de eigen ambities van Auris. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in oktober 2020.

 

Alle onderzochte kwaliteitsgebieden (onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie) zijn minimaal voldoende. Op de standaarden Aanbod, Samenwerking, Toetsing en afsluiting, Veiligheid, Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur is de school beoordeeld met goed.

 

De Spreekhoorn heeft de actiepunten vanuit de interne audit vertaald in haar schoolplan 2021-2022. Het gaat daarbij om de onderwijsinstructie gedifferentieerd plaats te laten vinden door middel van het EDI model (expliciete directe instructiemodel) en de inzet van Nederlands met Gebaren in de groepen 1, 2 en 3. Daarnaast gaat de school op zoek naar een schrijfwijze voor het opstellen voor het OPP waarbij het OPP leesbaar en begrijpbaar is voor ouders zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het OPP. Het nog op te richten oudercafé kan hierbij mogelijk als klankbordgroep dienen.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.Alle leerkrachten volgen de master Educational Needs. De logopedisten, orthopedagogen en schoolleiders zijn geregistreerd volgens hun beroepsstandaard. Deze (her)registraties kennen voorwaarden tot blijvend professionaliseren.