Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen.  Alle ouders, leerlingen, medewerkers en specialisten ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De vragenlijst wordt verstuurd naar leerlingen vanaf groep 5 en hoger. De hoogst mogelijke score die gehaald kan worden is een 4, de laagste score is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de leiding van de school in gesprek gaat met ouders, leraren, leraarondersteuners/onderwijsassistenten en specialisten om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we naartoe willen en hoe we daar komen.

 

Auris De Spreekhoorn wordt goed beoordeeld. Met name ouders geven aan erg tevreden te zijn over de school. De specialisten zijn vergeleken met de ouders iets minder positief. Tijdens de stakeholderreview is gebleken dat dit komt doordat onze specialisten altijd streven naar verbetering, dit betekent niet dat zij ontevreden zijn met de huidige situatie.

 

Wij zijn erg gericht op ouderbetrokkenheid. De ouderbetrokkenheid op Auris De Spreekhoorn, wordt door ouders ook erg positief beoordeeld. Tweemaal per jaar worden klankbordavonden georganiseerd en daarnaast delen we zoveel mogelijk informatie met ouders en denken mee over de ontwikkeling van hun kind.

 

Auris De Spreekhoorn heeft naar aanleiding van het onderzoek van 2019 een aantal actiepunten/doelen geformuleerd. Op het gebied van ouderbetrokkenheid willen wij de volgende doelen behalen:

 

 • 80% opkomst op de welkomstmiddag.
 • Gemiddelde opkomst voor ouderavonden 90%.
 • Bij 100% van de nieuwe leerlingen wordt een huisbezoek afgelegd.
 • Doelengesprekken vinden in het begin en het einde van het schooljaar met de ouders plaats.
 • Voor alle leraren zijn in de gesprekkencyclus competenties geformuleerd met betrekking tot ouderbetrokkenheid.

 

Daarnaast zijn de volgende actiepunten opgesteld:

 

 • Bij het kiezen van de methodes voor de zaakvakken rekening houden met thematisch werken.
 • Met het team praten over de visie op hoe het onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en/of dove/slechthorende leerlingen eruitziet.
 • Hoge verwachtingen van leerlingen blijven houden en deze bespreken met de leerlingraad.
 • Duidelijk zijn naar ouders over wat partnerschap tussen school en ouders op Auris De Spreekhoorn inhoudt.
 • Opvolging geven aan afwezigheid van ouders bij gesprekken over de ontwikkeling van hun kind.
 • Zodra het mogelijk is, van Eduscope (leerlingvolgsysteem) gebruik maken om de doelen en analyse van de logopedie te beschrijven en visueel te maken.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De leerlingen van onze school voelen zich veilig. Het gevoel van veiligheid is het afgelopen jaar gelijk gebleven. De onderbouwleerlingen scoren een 1,9 waarbij een 2 de hoogste score is. Dit betekent dat vooral de onderbouwleerlingen zich erg veilig voelen op onze school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 60 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 37 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 84% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat in vergelijking met vorig jaar een veel groter deel uitstroomt naar het regulier basisonderwijs. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 23 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (65%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar behaald (73%).

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 75% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is lager vergeleken met vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van 11% (t.o.v. vorig jaar) van de leerlingen die boven het het niveau uitstromen. Vanuit school zijn de verschillende ontwikkelperspectiefroutes scherper neer gezet. Hierdoor kunnen hiaten in de ontwikkeling van een leerling beter in kaart gebracht worden en kunnen efficiënte individuele interventies ingezet worden. Hierdoor konden leerlingen naar een hoger niveau uitstromen dan oorspronkelijk verwacht was.

* Dit schooljaar is enkel de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 100% van de leerlingen (55) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar, net als vorig jaar, ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: De bestendigingscijfers zijn zeer hoog. De leerlingen zitten na 2 jaar nog steeds op het niveau waarop ze De Spreekhoorn verlaten hebben. Dit betekent dat de leerkrachten, logopedisten en orthopedagogen een goed zicht op de mogelijkheden, talenten en ondersteuningsbehoeften van de leerling hebben in combinatie met de onderwijseisen en ondersteuningsmogelijkheden van de ontvangende school.

 

Actiepunten: Uit gesprekken met ontvangende reguliere basisscholen (incl. SBO scholen), middelbare scholen en onze eigen ambulant dienstverleners blijken de onderdelen begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies belangrijke indicatoren te zijn voor een succesvolle overstap naar het regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs. De Spreekhoorn heeft een start gemaakt om deze onderdelen, vanuit evidence-informed werken, nog intensiever aan te bieden aan de leerlingen. Zo zijn de leerroutekaarten en het onderwijsaanbod kritisch geanalyseerd en bijgesteld. De verwachting is dat door deze interventies de opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen, sociaal-emotionele ontwikkeling en executieve functies omhoog zullen gaan en leerlingen kansrijk blijven uitstromen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

Een herkenbaar punt van aandacht zijn ruzies die veelal in de vrije situaties ontstaan. We hebben hier extra aandacht voor en willen onze leerlingen ondersteunen in hun groei op dat gebied. Communicatievaardigheden staan daarbij centraal als onderdeel van sociale redzaamheid.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2019 is Auris De Spreekhoorn onderzocht tijdens het verificatieonderzoek bij het bestuur. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar didactisch handelen, samenwerking, leerresultaten en kwaliteitszorg. Alle onderdelen zijn met een voldoende beoordeeld, de standaard samenwerking is zelfs beoordeeld met een goed.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Spreekhoorn weer.

Voor de meeste vakken is een stijging te zien in de resultaten. In 2014 is gestart met de inzet van nieuwe methodes voor lezen en spelling: Met Woorden in de Weer en Staal. Auris De Spreekhoon scoort op elk onderdeel boven het Auris-gemiddelde. Komende tijd wordt extra geoefend met automatiseringssommen op de iPad en is er meer aandacht voor verhaalsommen om de resultaten op rekenen-wiskunde nog verder te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens het Waarderingskader van de Inspectie en de eigen ambities van Auris. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in oktober 2020.

 

Alle onderzochte kwaliteitsgebieden (onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie) zijn minimaal voldoende. Op de standaarden Aanbod, Samenwerking, Toetsing en afsluiting, Veiligheid, Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur is de school beoordeeld met goed.

 

De Spreekhoorn heeft de actiepunten vanuit de interne audit vertaald in haar schoolplan 2021-2022. Het gaat daarbij om de onderwijsinstructie gedifferentieerd plaats te laten vinden door middel van het EDI model (expliciete directe instructiemodel) en de inzet van Nederlands met Gebaren in de groepen 1, 2 en 3. Daarnaast gaat de school op zoek naar een schrijfwijze voor het opstellen voor het OPP waarbij het OPP leesbaar en begrijpbaar is voor ouders zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het OPP. Het nog op te richten oudercafé kan hierbij mogelijk als klankbordgroep dienen.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.Alle leerkrachten volgen de master Educational Needs. De logopedisten, orthopedagogen en schoolleiders zijn geregistreerd volgens hun beroepsstandaard. Deze (her)registraties kennen voorwaarden tot blijvend professionaliseren.