Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina Onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2023 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is er trots op dat ouders het OPP begrijpelijk vinden en dat de uitstroomprocedures duidelijk zijn. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes bij de uitstroom worden duidelijk omschreven.

 

Het recent afgenomen ervaringsonderzoek en de stakeholderanalyse hebben geen noemenswaardige actiepunten opgeleverd. Hier zijn we als school ontzettend trots op!
We blijven de interne en externe dialoog voeren over onze kwaliteit en ons handelen, gericht op de strategische doelstellingen van Auris.
Hierbij zullen we de komende jaren meer aandacht gaan besteden aan de groeiende culturele diversiteit van onze populatie om de betrokkenheid hoog te houden.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

De leerlingen van De Spreekhoorn voelen zich veilig op school en de sfeer is goed. De resultaten zijn over de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven, dit is een mooi resultaat!

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Uit de resultaten blijkt dat de jonge leerlingen van de Spreekhoorn zich ook in hoge mate veilig voelen op school.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 47 leerlingen uitgestroomd. Hiervan 31 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 96% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar ruim behaald. Een mogelijke verklaring voor de stijging naar uitstroom in het regulier is dat het Afgelopen jaar de samenwerking met de AD geïntensiveerd is waardoor we als school een goed beeld hebben van wat het reguliere onderwijsveld kan bieden.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 16 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vmbo bbl + kbl (88%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger, dat is dit jaar behaald.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 93% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is hoger vergeleken met vorige jaren. In het schooljaar 2021-2022 is er geen leerling onder het verwachte niveau uit gestroomd. 1 leerling is boven het verwachte niveau uitgestroomd.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 96% van de leerlingen (45) weten we dat zij bestendigd zijn. Van 1 leerling is de bestendiging onbekend. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar, net als vorige jaren, ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

 • Conclusies: 

We zijn trots op het feit dat onze doelstelling (75% van de leerlingen stroomt tussentijds uit naar het regulier onderwijs) boven verwachting behaald is. Door een intensieve samenwerking met de AD-kern Breda hebben de leerkrachten van het SO een adequaat beeld van het onderwijsveld en zijn zij goed op de hoogte van de mogelijkheden die het regulier onderwijs in combinatie met de AD kan bieden.

 

Daarnaast behalen we onze streefnorm bestendigheid van 90% al meerdere jaren achter elkaar. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking met het RSV waarbij bij beëindiging arrangement gezamenlijk met het RSV gekeken wordt naar een passende onderwijsplek voor een leerling.

 

 • Actiepunten:

We willen de samenwerking met AD en het Samenwerkingsverband nog meer verdiepen. Dit zijn gezamenlijk, vastgelegde doelstellingen.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

 

Een herkenbaar punt van aandacht zijn ruzies die veelal in de vrije situaties ontstaan. We hebben hier extra aandacht voor en willen onze leerlingen ondersteunen in hun groei op dat gebied. Communicatievaardigheden staan daarbij centraal als onderdeel van sociale redzaamheid.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2024 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.
Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

 

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

De leerresultaten van Auris de Spreekhoorn worden op schoolniveau verzameld. De gegevens leggen we naast de vastgestelde ambitie schoolstandaarden. Voor de groepen 1-2 gebruiken wij Mijn Kleutergroep om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij Leerling in Beeld (Cito).

Door middel van een analyse per groep kunnen wij de resultaten bespreken. Naar aanleiding van de bespreking willen wij de volgende verbeteracties inzetten voor dit schooljaar:

 • Wij willen technisch lezen technisch lezen meer geïntegreerd met begrijpend lezen gaan aanbieden
 • Voor begrijpend lezen moet er gezocht worden naar een passender aanbod, waarbij meer aandacht is voor het leesbegrip en minder voor het aanleren van middelen. We lassen in schooljaar 23-24 twee proefperiodes in om twee geïntegreerde leesmethodes uit te proberen.
 • Als proef werd bij twee leerlingen de digitale en de papieren versie van een citotoets afgenomen. Hierbij waren de resultaten op de papieren toets significant hoger. Wij overwegen daarom om in de groepen 3-4-5 de papieren citotoetsen af te nemen

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens het Waarderingskader van de Inspectie en de eigen ambities van Auris. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in oktober 2020.

 

Alle onderzochte kwaliteitsgebieden (onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie) zijn minimaal voldoende. Op de standaarden Aanbod, Samenwerking, Toetsing en afsluiting, Veiligheid, Pedagogisch klimaat en Kwaliteitscultuur is de school beoordeeld met goed.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. Alle leerkrachten volgen de master Educational Needs. De logopedisten, orthopedagogen en schoolleiders zijn geregistreerd volgens hun beroepsstandaard. Deze (her)registraties kennen voorwaarden tot blijvend professionaliseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen van Auris bieden extra ondersteuning aan leerlingen. Met extra bedoelen wij dat we meer bieden dan een reguliere school. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning door de logopedist. Dat biedt iedere school van Auris. In de schoolgids lees je welke extra ondersteuning alle scholen van Auris bieden.

Hieronder lees je meer over onze voertaal, leerlingpopulatie, voorzieningen, medewerkers en leervoorwaarden.

 

Voertaal

Op Auris De Spreekhoorn is gesproken Nederlands de voertaal. In de onderbouwlessen wordt gebruik gemaakt van Nederlands met Gebaren (NmG). Ter ondersteuning van het gesproken Nederlands wordt gebruik gemaakt van natuurlijke gebaren, beeldmateriaal en geschreven Nederlands.

 

Kenmerken van de leerlingpopulatie

Bij Auris De Spreekhoorn kunnen leerlingen worden toegelaten die een onderwijsarrangement hebben ontvangen vanuit de CvO voor cluster 2 onderwijs. Het onderwijsaanbod is voornamelijk gericht op leerlingen met een TOS.
Een leerling komt op Auris De Spreekhoorn:

 • Als de leerling een auditieve beperking en/of een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft (de ernstmaat);
 • én de leerling daardoor ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie die gerelateerd zijn aan zijn auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis (de onderwijsbehoefte);
 • én wanneer extra ondersteuning middels een ondersteuningsarrangement cluster 2 op een reguliere school, niet toereikend is om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling;
 • de leerling toelaatbaar wordt geacht door de CvO tot een intensief onderwijsarrangement.

 

Voorzieningen

Fysiek:

 • fysiotherapieruimte;
 • het gebouw is rolstoelvriendelijk;
 • veel buitenspeelruimte .

Organisatorisch:

 • Dyslexie ondersteuning;
 • Remediërend technisch lezen;
 • ICT voorzieningen (leerling Ipads)

 

Medewerkers

Fysiotherapeut 
Aantal: 1
Aantal dagen: 2 dagen

Veiligheidscoördinator 
Aantal: 2
Aantal dagen: 5 dagen aanwezig

Intern begeleider 
Aantal: 1
Aantal dagen: 0,7 WTF

Logopedist
Aantal: 8
Aantal dagen: 6,5 WTF

Onderwijsassistent 
Aantal: 16
Aantal dagen: 9,1 WTF

Orthopedagoog, incl. psychologisch assistent
Aantal: 3
Aantal dagen: 1,5 WTF

Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Aantal: 2
Aantal dagen: 0,85 WTF

 

Leervoorwaarden

Onze expertise en ons onderwijs is gericht op leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis en leerlingen die slechthorend zijn. Het is belangrijk dat daarnaast wordt voldaan aan de volgende leervoorwaarden:

 • De leerling is leerbaar en staat open voor leren;
 • De leerling heeft baat bij een aanbod gericht op het uitbreiden van de communicatieve redzaamheid;
 • De leerling is verbaal en fysiek niet grensoverschrijdend naar anderen;
 • De leerling kan wisselingen aan van les, leraar en ruimte, of kan dit op termijn bereiken;
 • De leerling kan omgaan met interactieve lessen waarin het uitlokken van communicatie centraal staat;
 • De structuurbehoefte van de leerling is niet voorliggend om tot leren te komen;
 • De leerling is in staat om klassikaal (in een groep van 12-18 leerlingen) onderwijs te volgen en is aanspreekbaar op zijn gedrag.

 

Indien de hulpvragen specifiek liggen op het gebied van structuur en voorspelbaarheid, wordt geadviseerd plaatsing binnen een cluster 3 of 4 te onderzoeken. Er zijn geen aparte klassen (bijvoorbeeld structuurgroepen, autisme-groepen, time-out roepen of observatiegroepen) aanwezig bij Auris.

 

Uiteraard proberen wij alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te bieden.

 

Een leerling die onderwijs volgt op Auris De Spreekhoorn moet baat hebben bij het aanbod waarbinnen het uitbreiden van de communicatieve vaardigheden mogelijk is. Wanneer er sprake is van een non verbale IQ-score of verbale IQ-score lager dan 80 dient een differentiaal afweging gemaakt te worden. Dat wil zeggen dat geadviseerd wordt om af te wegen of er beter aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldaan kan worden binnen een andere onderwijsinstelling zoals het SBO dan wel cluster 3.

 

De school legt, in bovengenoemde gevallen, de situatie aan de CvO voor om na te gaan of de leerling nog toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs van Auris.