Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Onze gedragsregels

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Zieke medewerkers

De stappen bij het vervangen van een zieke leerkracht zijn:

 1. Collega uit de flexibele schil valt in.
 2. Collega’s bevragen die nog uren binnen hun werktijdfactor moeten werken.
 3. Duo partner die de invalwerkzaamheden verzorgt.
 4. Externe invallers of AD-ers die beschikbaar zijn.
 5. Collega’s uit de ondersteuning.
 6. Op dinsdag, donderdag en vrijdag kan de gymleerkracht de hele dag vervangen. De leerkrachten geven die dag dan zelf de gymles.
 7. Als het bovenstaande niet mogelijk is, de groep verdelen (hotelklas, op voorhand indeling bekend bij kinderen) over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze oplossing is een echte noodoplossing en kiezen we enkel om te voorkomen dat we leerlingen direct naar huis moeten sturen.
 8. Als voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden, krijgt de betreffende groep een briefje (fysiek en per mail) mee naar huis, waarin we de ouders vertellen, dat hun kind de volgende dag geen les kan krijgen en dus ook niet op school kan komen. Als dit meer dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven.
 9. Als we besluiten om een groep niet naar school te laten gaan, zal dit pas gebeuren na overleg met de regiodirecteur en delen we dit mee aan de inspectie. Dit gebeurt dus op zijn vroegst de dag nadat we kinderen een briefje hebben meegegeven.
 10. We nemen dit protocol op in de schoolgids.
 11. We maken dit protocol proactief bekend aan alle ouders.

Er gaat een gestandaardiseerde brief mee naar ouders, voorafgaand aan de dag dat de kinderen niet op school verwacht worden. Het is aan de ouders om het busvervoer voor deze dag af te zeggen.

Ziek- en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.30 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet (wet 22A in ons handboek) geeft aan dat de directeur van de school beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de directeur. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Religieuze feestdagen (twee dagen van tevoren melden aan de directeur).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er éénmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan door de directeur voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weten van tevoren aan bij de directeur.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de directeur bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge leerlingen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school.

Klachtenprocedure

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. Wij hebben een externe vertrouwenspersoon op onze school. Dat is een vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant. Samen kunt u kijken wat er aan de hand is. Indien nodig zal hij u ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. U kunt hiervoor het centraal meldpunt bellen in Breda, tel. 076-5282241.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover en over de meldcode leest u op de Auris website.

Afspraken bij gescheiden ouders

Scheiden is voor het kind en de ouders vaak al moeilijk genoeg. Daarom willen we graag het contact tussen school en de ouders zo soepel mogelijk laten verlopen. Van een leerling van wie de ouders zijn gescheiden, wordt één ouder contactouder voor de school. De ouders beslissen zelf wie dat wordt. Komen zij er niet uit, zal de school het contact onderhouden met de ouder die de meeste tijd voor de leerling zorgt. Als een van de ouders het ouderlijk gezag heeft, wordt automatisch alleen aan die ouder informatie gegeven. De ouder geeft dan de informatie aan de andere ouder door. Schoolinformatie zoals de kalender kan in twee exemplaren aan de leerling worden meegegeven wanneer de ouders daar samen om hebben gevraagd. Er is per ouderpaar één oudergesprek.

Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft het mobieltje af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling het mobieltje terug. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische gegevens

Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit doen de EHBO’er bij ons op school. Als wij vinden dat uw kind door een arts gezien moet worden, brengt de EHBO’er uw kind naar de Eerste Hulp. Wij bellen u dan op. Bij toelating op onze school krijgt u een formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.

 

Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

 

Voor Auris De Spreekhoorn is de coördinator veiligheid Christian van der Linden.

 

Aanspreekpersoon bij pesten zijn:

 

 • Marit Biesheuvel (IB-er): Pestcoördinator
 • Ellen den Boer (orthopedagoog) voor groep 1 t/m 5
 • Patricia Poelstra (orthopedagoog) voor groep 6 t/m 8

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Kindbegrip. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. Kindbegrip vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas.

Lees hier het document Protocol anti-pesten. Op de website Pestweb kunnen ouders meer informatie vinden over pesten.

Rookbeleid

Het is verboden te roken in de school en op het schoolplein. Er mag alleen gerookt worden in de rookruimte bij de fietsenstalling. Auris De Spreekhoorn heeft het predicaat ‘Rookvrije school” gekregen.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige en een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingendossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten, dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Geen vervanging beschikbaar

Lees het protocol op de Auris website  indien er geen vervanging beschikbaar is.