Auris De Spreekhoorn Aurislogo

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en orthopedagogen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Onze lesstof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs. Wij geven wettelijk verplichte vakken. Daar waar nodig stemmen wij het lesaanbod af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in het Nederlands, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Wij bieden Nederlands met Gebaren (NmG) aan in de groepen van de onderbouw waar dit nodig is voor de leerlingen. NmG ondersteunt met gebaren de gesproken taal. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Voor slechthorende leerlingen maakt onze school gebruik van audiologische soloapparatuur. Deze apparatuur versterkt de spraak van de leerkracht. Wij gebruiken deze apparatuur ook voor leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen. Onze logopedisten adviseren welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Bij twijfel aan het gehoor wordt de leerling verwezen naar het audiologisch centrum voor een gehoortest.  De audioloog is geregeld op school aanwezig voor de zorg van onze slechthorende leerlingen. Deze audiologische verrichtingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Audiologisch Centrum Breda & Tilburg.

Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding bestaat uit:

 • onderzoek, observatie en diagnostiek,
 • mondelinge taallessen en workshops in de bovenbouw,
 • individuele behandelingen,
 • leerkrachtbegeleiding,
 • ouderbegeleiding (bijvoorbeeld door middel van de Hanencursus).

Wilt u meer weten over groepsindeling, leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief, leerlijnen, methodieken en methoden, logopedie, onderwijsarrangementen of de overgang naar een andere school? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten. 

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. De leerlingen leren de juiste leerstof die nodig is en die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris De Spreekhoorn gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.